ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส 6 วัน 3 คืน จัตุรัสทรอคคาเดโร พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาโตมุช บิน Etihad Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 14790
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส
6 วัน 3 คืน
มีวันอิสระ
มิ.ย.
Etihad Airways
Etihad Airways
เริ่มต้น 32,888
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
ล่องเรือบาโตมูซ
ล่องเรือบาโตมูซ
พระราชวังแวร์ซายส์
พระราชวังแวร์ซายส์
จัตุรัสทรอคาเดโร
จัตุรัสทรอคาเดโร
ประตูชัยนโปเลียน
ประตูชัยนโปเลียน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 5000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน