ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ชมอุทยานเย่หลิว บิน China Airlines

ทั่วไป
รหัส 15627
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 4 คืน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
China Airlines
China Airlines
เริ่มต้น 17,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย่หลิว
อุทยานเย่หลิว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 TWD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน