ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์ ล่องเรือ BUMBOAT บิน Singapore Airlines

เน้นสวนสนุก
รหัส 15742
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Singapore Airlines
Singapore Airlines
เริ่มต้น 26,999
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
นํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง
นํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง
โชว์ Wings of Time Show
โชว์ Wings of Time Show
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสิงคโปร์
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสิงคโปร์
ล่องเรือ BUMBOAT
ล่องเรือ BUMBOAT
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)