ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน ฮัลล์สตัทท์ พระราชวังเชินบรุนน์ บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 15807
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
16 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ยอดเขาซุกสปิตเซ่
ยอดเขาซุกสปิตเซ่
พระราชวังเชินบรุนน์
พระราชวังเชินบรุนน์
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 27 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท