ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน ชิราคาวาโกะ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ ชมซากุระแม่น้ำซาไก บิน Thai Airways

เที่ยวเทศกาล
รหัส 15956
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า
6 วัน 4 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวเทศกาล
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
ซากุระริมแม่น้ำซาไก
ซากุระริมแม่น้ำซาไก
ชิบะซากุระฟูจิ
ชิบะซากุระฟูจิ
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน