ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม ชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ หมุนกังหันเสริมความเฮงวัดแชกงหมิว ขอพรความรักวัดหวังต้าเซียน บิน Greater Bay Airlines

ทั่วไป
รหัส 16537
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มีวันอิสระ
ก.ย.
Greater Bay Airlines
Greater Bay Airlines
เริ่มต้น 17,888
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
2 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์ที่คล้ายกัน