ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน เยือนเมืองซามูไร ชมปราสาทสึรุกะ ขอพรความรักศาลเจ้าฟูตาระซัง หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 16543
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว
5 วัน 4 คืน
ก.ย. ต.ค.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 39,888
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)