ทัวร์จีน ฉางชา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 16598
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น 13,888
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1200 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1200 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)